Hållbarhetsprogrammet på BTB

Värderingarna och de etiska principerna har varit en central del av vår företagskultur redan från start. FN: s Global Compact (hållbara företagsnätverk) visade oss riktningen i arbetet med att ta fram våra etiska regler och den utgör nu grunden för hela vår internationella verksamhet.

År 2020 påbörjades arbetet med att bygga upp vårt ledningssystem enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 standard. Dessa certifikat fick vi i vår hand år 2021 och 2022.

Med kunskapen om den hållbara utvecklingen som grund utvecklade vi verksamheten och vi vill nu vara med och bygga en bättre värld, där människans och miljöns välmående är i balans med de ekonomiska aspekterna.

KORT OM BTB TRANSFORMERS

BTB Transformers, även känd som ”The Transformer Marketplace”, betjänar kunder över hela världen. Vi har fungerat som marknadsplats för transformatorer sedan 2005, året då företaget grundades. Vårt huvudkontor finns beläget i Jakobstad på Finlands västkust. Vi har ett kompetent och lösningsfokuserat team som ofta får beröm för vår snabbhet, flexibilitet och pålitlighet.

BTB Transformers har under 15 års tid skaffat oss stor erfarenhet från branschen. Vi har också byggt upp ett brett internationellt nätverk bestående av ett hundratal  samarbetspartners, med vilkas hjälp vi kan köpa och leverera transformatorer världen över

MISSION, VISION OCH GRUNDVÄRDEN

Mission
Vår mission är att, med hjälp av vårt kunnande och vår personals genuina intresse för kundbetjäning, hjälpa våra samarbetspartners att tillgodose deras behov och bidra till deras framgång.

Vision
Vår vision är att bli den mest eftertraktade partnern för våra kunder och leverantörer.

Företagsidé
Vi köper, säljer och levererar transformatorer och reaktorer (samt andra eltekniska komponenter) globalt samt erbjuder därtill hörande kundtjänster och konsultation.

Våra grundvärden

  • Pålitlighet
  • Ärlighet
  • Respekt
  • Ansvar

VERKSAMHETSMILJÖ

Till vänster har vi definierat de yttre och inre faktorer som är betydelsefulla för att förstå och beskriva den verksamhetsmiljö i vilken vårt företag verkar. Utifrån dessa faktorer har vi också utformat våra strategier. I utvecklandet av vår verksamhet har vi, på basen av dem, gjort en omfattande risk- och möjlighetsanalys.

STRATEGIKARTA

FN:S GLOBALA MÅL

FN har i sitt program Agenda 2030 enats om 17 globala målsättningar (inkl. 169 delområdenl) för hållbar utveckling. Målen är bl.a. att eliminera fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna, uppnå kvinnors/flickors jämlika värde och självbestämmanderätt samt att skydda och bevara vår planet och dess naturresurser.

Utgångspunkten för de globala målsättningarna är att uppnå hållbar utveckling utifrån tre olika aspekter: miljön, ekonomin och det sociala livet.

ETISKA PRINCIPER SOM  EN DEL AV HÅLLBAR UTVECKLING

Vi har i företagets etiska principer (Code of Conducts) beaktat de tidigare nämnda aspekterna. De etiska principerna upprättades för att betona de värden och principer som styr våra relationer och våra handlingssätt gentemot personal, kunder, samarbetspartners, leverantörer, potentiella finansiärer och andra intressenter.

I våra etiska principer har vi bl.a. definerat:

Ekologisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet
Social hållbarhet

MILJÖPRINCIPER

Miljöfrågorna är en integrerad del av affärsverksamheten och de ska bidra till att skapa ett mervärde för våra intressenter.

Genom information och utbildning vill vi höja kunskapsnivån i miljö- och energifrågor bland våra anställda. Vi engagerar oss aktivt för att förebygga och förhindra miljöförstöring. Vi ska uppfylla gällande lagstiftning och kundens krav. Vi har skapat praktiska och uttalade rutiner som säkerställer att gällande lagar och förordningar följs.

Genom information och utbildning vill vi höja kunskapsnivån i miljö- och energifrågor bland våra anställda. Vi marknadsför och säljer, enligt möjlighet, sådana produkter som innebär en mindre negativ miljöpåverkan. Vi arbetar systematiskt genom att, utifrån en miljö synvinkel, kontinuerligt utveckla verksamheten.

MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING

BTB Transformers miljökonsekvensbedömning och effektanalys gjordes hösten 2021

Företagets största negativa miljöpåverkan ligger inom området ”transporter” (kund- och fabriksbesök samt personaltransporter).

Positiv miljöpåverkan identifieras inom försäljningen av använda transformatorer, där de redan använda transformatorerna tas till vara och kan återanvändas.

EKONOMISKA PRINCIPER

BTB transformers skall agera som ett pålitligt och hederligt bolag som lever upp till sina åtaganden. Vi engagerar oss bara i sådan affärsverksamhet som överensstämmer med nationella lagar, internationella konventioner och ingångna överenskommelser samt sådana som är i enlighet med vår uppförandekod.

Vi respekterar och följer rådande konkurrensregler, miljölagstiftning, arbetsmarknadslagar, avtal och säkerhetskrav samt andra bestämmelser som sätter ramar för vår verksamhet.

Vi tror på långsiktiga affärsrelationer där vi, tillsammans med våra affärspartners, skapar en grund för goda ekonomiska resultat.

Vi stöder den cirkulära ekonomin genom att sälja begagnade och funktionsdugliga transformatorer som återanvänds av våra affärspartners.

Alla ekonomiska transaktioner bokförs i enlighet med koncernens redovisningsprinciper och ska överensstämma med gällande lagar, regler och normer. Vi har också utarbetat principer mot korruption.

POLICY GÄLLANDE JÄMSTÄLLDHET, MÅNGFALD OCH INKLUDERING

Alla medarbetare har rätt att höra till de föreningar och organisationer som de själva önskar och man har möjlighet att förhandla kollektivt via fackliga organisationer.

Vi accepterar inga former av modernt slaveri, såsom tvångsarbete, skuldslaveri eller människohandel. Vi respekterar barns rätt till personlig utveckling och utbildning. Vi använder oss inte av barnarbete.

Vi tar avstånd från köp av sexuella tjänster och övriga aktiviteter som kan innebära understödjande av människohandel. Detta vare sig det sker under eller efter arbetstid, i samband med arbetsresa. Vår syn på mångfald och jämställdhet utgår från synsättet att människors olikheter bidrar till en attraktiv och dynamisk arbetsplats. Vi skall erbjuda en arbetsplats där skillnader respekteras och uppskattas.

Både våra medarbetare och kunder skall känna sig inkluderade. Vi vill vara en arbetsplats som speglar mångfalden som finns bland våra kunder och ute i samhället.

De grundläggande mänskliga rättigheterna ska vara väl bekanta i vår organisation.

Dessa ska respekteras oberoende av vilken typ av arbetsförhållande som gäller.

Alla nuvarande och potentiella medarbetare skall behandlas rättvist och fördomsfritt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck. Oberoende av sexuell läggning, religion/annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning eller ålder.

Det här betyder att vi inte diskriminerar någon vid rekrytering, lönesättning, kompetensutveckling, befordran eller uppsägning.

Vi diskriminerar ej heller i vårt dagliga möte med varandra. På motsvarande sätt behandlas kunder och andra intressenter rättvist och fördomsfritt. Inga medarbetare skall utsättas för kränkande särbehandling som t.ex. mobbning, psykiskt våld, social utstötning, sexuella trakasserier eller andra former av trakasserier.

BTB TRANSFORMERS OCH DEN HÅLLBARA UTVECKLINGENS DELOMRÅDEN

I vårt utvecklingsarbete mot hållbar utveckling har vi identifierat följande delområden som vi jobbar med de kommande åren. Dessa delområden motiverar oss och dessa har vi förbundit oss till att utveckla.

PRINCIP: Vi vill i vår verksamhet stöda jämlikhet mellan könen och minska ojämlikhet

PRINCIP: Vi vill i vår verksamhet främja användningen av förnybar energi och göra detta möjligt även för intressenterna

PRINCIP: Arbetssäkerhet och arbetsvälmående är en del av vår affärsverksamhet, såväl i den egna organisationen som i relationen till våra samarbetspartners


PRINCIP: Vi främjar ansvarsfull konsumtion och lyfter hållbar utveckling såväl inom den egna organisationen som bland våra samarbetspartners


PRINCIP: Vi minskar negativ miljöpåverkan genom våra egna medvetna val


ANSVAR SOM EN DEL AV STRATEGIERNA

Strategi 1: Utvecklande av ledningen och ledningssystem
Gender Equality, Affordable and Clean Energy, Decent Work and Economic Growth, Reduced Inequalities, Climate Action

Strategi 2: Kunden i fokus
Industry, Innovation and Infrastructure, Reduced Inequalities, Responsible Consumption and Production

Strategi 3: Leverantörsutveckling
Decent Work and Economic Growth, Responsible Consumption and Production

INTRESSERAD AV EN PAPPERSVERSION AV RAPPORTEN? VILL DU VETA MER OM VÅRT HÅLLBARHETSARBETE?

Ta gärna kontakt med Mirella Enlund

Tfn.: +358 50 534 5796
E-post: mirella.enlund@btbtransformers.com

Nedladdningsbara versioner i PDF format