Kestävä kehitys BTB:ssä

Arvot ja eettiset periaatteet ovat olleet olennainen osa yrityskulttuuriamme yrityksemme alkuajoista lähtien. YK:n Global Compact viitoitti tietämme Code of Conductin laatimiseen ja se on ohjannut eettisesti kansainvälistä toimintaamme.

Vuonna 2020 aloitimme johtamisjärjestelmien rakentamisen ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 mukaisesti, jotka sertifioitiin vuosina 2021 ja 2022.

Tietoisuus kestävän kehityksen pohjalta tapahtuvasta toiminnan kehittämisestä lisääntyi ja haluamme nyt olla mukana luomassa parempaa maailmaa, missä ihmisen ja ympäristön hyvinvointi ovat tasapainossa taloudellisten aspektien kanssa.

MEISTÄ LYHYESTI

BTB Transformers palvelee asiakkaita maailmanlaajuisesti. BTB Transformers on toiminut markkinapaikkana muuntajille vuodesta 2005 lähtien, jolloin yritys perustettiin. Yrityksemme sijaitsee Suomen länsirannikolla Pietarsaaressa.

Meillä on osaava ja ratkaisuorientoitunut tiimi, joka saa usein positiivista palautetta nopeudesta, joustavuudesta ja luotettavuudesta. BTB Transformers on kymmenien vuosien saatossa hankkinut itselleen vahvaa kokemusta alalta. Olemme luoneet myös kansainvälisen laajan verkoston sadoista yhteistyökumppaneista, joiden avulla voimme ostaa ja toimittaa muuntajia maailmanlaajuisesti.

MISSIOMME, VISIOMME JA PERUSARVOMME

Missio
Autamme oman osaamisemme ja henkilöstön ainutlaatuisen asiakaspalveluhalun avulla yhteistyökumppaneitamme, täytämme heidän tarpeensa ja edistämme heidän menestystä.

Visiomme
Visiomme on tulla halutuimmaksi yhteistyökumppaniksi asiakkaillemme ja toimittajillemme.

Liikeideamme
Ostamme, myymme ja toimitamme muuntajia ja reaktoreita (ja muita sähköteknisiä komponentteja) maailmanlaajuisesti sekä tarjoamme tähän kuuluvia asiakaspalveluja ja konsultaatioita.

Perusarvot

  • Luotettavuus
  • Rehellisyys
  • Kunnioitus
  • Vastuullisuus

TOIMINTAYMPÄRISTÖMME

Olemme määritelleet ja kuvanneet ne ulkoiset ja sisäiset tekijät, jotka ovat oleellisia kartoittaa, kun halutaan ymmärtää ja tiedostaa, missä toimintaympäristössä yrityksemme toimii. Nämä tekijät kuuluvat myös strategiatyöhömme.

Näistä tekijöistä olemme tehneet kattavan riski- ja mahdollisuusanalyysin voidaksemme kehittää tulevaisuuden toimintaamme.

STRATEGIAKARTTA

YK:N GLOBAALISET TAVOITTEET

Kestävän kehityksen Agenda 2030 ohjelman 17 globaalisen tavoitteen (169 alatavoitetta) pyrkimyksenä on mm. köyhyyden ja nälän poistaminen, ihmisoikeuksien toteutuminen kaikkialla, naisten ja tyttöjen tasa-arvon ja itsemääräämisoikeuksien saavuttamien sekä planeetan ja sen luontovarojen suojeleminen ja turvaaminen.

Globaalisten tavoitteiden tarkoituksena on tasapainottaa kestävän kehityksen kolmea ulottuvuutta: ympäristöllinen, taloudellinen ja sosiaalinen ulottuvuus.

CODE OF CONDUCT OSANA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ

BTB Transformers on yrityksen eettisissä ohjeissa (Code of Conductissa) käsitellyt edellämainittuja näkökohtia. Eettiset ohjeet laadittiin korostaaksemme niitä arvoja ja periaatteita, jotka ohjaavat meidän suhdettamme ja käyttäytymistapaamme henkilöstön, asiakkaiden, liikekumppanien, toimittajien, mahdollisten sijoittajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Eettisissä ohjeissä olemme mm. määritelleet:

Ympäristöperiaatteet
Talous periaatteet
Tasa-arvoisuuden, moniarvoisuuden ja osallistumisen periaatteet

YMPÄRISTÖ PERIAATTEEMME

Nostamme henkilöstön ja jopa sidosryhmiemme ympäristö- ja turvallisuusasioiden osaamista informaation ja koulutuksen avulla.

Teemme aktiivisesti töitä voidaksemme ennaltaehkäistä ja estää ympäristön saastumista. Kestävä kehitys on luonnollinen osa toimintaamme.

Ympäristöasioiden tulee olla integroitu osa liiketoimintaamme ja niiden tulee auttaa luomaan arvoa sidosryhmillemme.

Täytämme lainsäädännön ja asiakkaidemme vaatimukset. Olemme luoneet käytännön rutiineja, jotka varmistavat, että toiminnassa sovellettavia lakeja ja asetuksia noudatetaan ja että ne on viestitetty asianmukaisille tahoille. Informaation ja koulutuksen avulla nostamme henkilöstön tietotasoa ympäristö- ja energiaasioissa. Markkinoimme ja myymme
mahdollisuuksien mukaisesti tuotteita, joilla on pienempi negatiivinen ympäristövaikutus.

Ympäristönäkökohtien kannalta teemme järjestelmällisesti töitä jatkuvan mittaamisen, seurannan ja parantamisen avulla.

YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT JA -VAIKUTUKSET

BTB Transformersin ympäristönäkokohtien tunnistus ja vaikutusanalyysi tehtiin syksyllä 2021.

Yrityksen suurin negatiivinen ympäristövaikutus on logistiikassa (tuotekuljetukset, asiakas- ja toimittajavierailut sekä henkilöstön työpaikkakuljetus).

Positiiviset ympäristövaikutukset tunnistettiin käytettyjen muuntajien myynnissä, jolloin käytetyt muuntajat voidaan jälleenkäyttää.

TALOUS PERIAATTEET

BTB Transformersin tulee toimia luotettavana ja kunniallisena yrityksenä ja elää sitoumuksiemme mukaisesti.

Sitoudumme vain sellaiseen liiketoimintaan, joka on yhdenmukainen kansallisten lakien, kansainvälisten yleissopimuksien ja tehtyjen sopimusten kanssa sekä noudattaa eettisiä ohjeita. Kunnioitamme ja noudatamme kilpailusääntöjä, ympäristölainsäädäntöä, työmarkkinalakeja, sopimuksia ja turvallisuusvaatimuksia sekä muita määräyksiä, mitkä asettavat puitteet toiminnallemme.

Uskomme pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, joiden avulla voimme yhdessä
yhteistyökumppaniemme kanssa luoda taloudellisesti hyvän tuloksen sekä edesauttaa kestävän kehityksen toteutumista.

Haluamme tukea kiertotaloutta myymällä käytettyjä, toimivia muuntajia
yhteistyökumppaneillemme jälleenkäyttöön.

Kaikki taloudelliset rahansiirrot tulee kirjata konsernin kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti ja noudattaa asianmukaisia lakeja, sääntöjä ja normeja. Olemme laatineet myös periaatteet korruptiota vastaan.

TASA-ARVOISUUDEN, MONIMUOTOISUUDEN JA OSALLISTUMISEN PERIAATTEET

Kaikilla työntekijöillä on oikeus kuulua itse valitsemiinsa yhdistyksiin ja organisaatioihin sekä neuvotella kollektiivisesti ammattiorganisaatioiden kautta. Emme hyväksy nykyaikaista orjuutta missään muodossa, kuten pakkotyöntekoa, velkaorjuutta tai ihmiskauppaa.

Kunnioitamme lapsen oikeutta henkilökohtaiseen kehitykseen, koulutukseen emme hyväksy lapsityövoiman käyttöä. Otamme etäisyyttä seksipalvelujen ostoon ja muihin aktiviteetteihin, jotka voivat olla ihmiskauppaa tukevia, tapahtuu tämä sitten työaikana tai sen jälkeen työmatkoilla.

Näkökantamme monimuotoisuudesta ja tasa-arvoisuudesta perustuu ajatukseen, että ihmisten erilaisuus edesauttaa houkuttelevan ja dynaamisen työpaikan syntyyn. Meidän tulee tarjota työpaikka, jossa erilaisuutta kunnioitetaan ja arvostetaan.

Sekä työntekijöittemme että asiakkaidemme tulee tuntea olevansa osallisia yhteisössämme.

Perustavanlaatuiset ihmisoikeudet tulee olla tunnettuja organisaatiossamme. Niitä tulee kunnioittaa ja toteuttaa jokaisen työntekijän osalta työsuhteen muodosta riippumatta.

Kaikkia nykyisiä ja potentiaalisia työtovereita tulee kohdella oikeudenmukaisesti ja ennakkoluulottomasti sukupuolesta, muun sukupuolisesta identiteetistä tai ilmaisusta, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnosta tai muusta uskomusjärjestelmästä, etnisyydestä, vammaisuudesta tai iästä riippumatta.

Tämä tarkoittaa, ettemme syrji ketään rekrytoinnissa, palkkauksessa, taitojen kehityksessä, ylennyksessä, irtisanomisessa tai päivittäisissä kohtaamisissa. Samalla tavalla kohtelemme asiakkaita ja muita sidosryhmän henkilöitä oikeudenmukaisesti ja ennakkoluulottomasti.

Kukaan työtoveri ei saa joutua loukkaavan kohtelun kohteeksi. Loukkaavaa kohtelua on esim. kiusaaminen, psyykkinen väkivalta, sosiaalinen poissulkeminen, seksuaalinen häirintä tai muun tyyppiset kiusaamiset ja häirinnät.

BTB TRANSFORMERS JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN OSA-ALUEET

Toimintamme kehitystyössämme olemme tunnistaneet seuraavat kestävän kehityksen osa-alueet, joita tulemme kehittämään seuraavien vuosien aikana. Näihin osa-alueisiin olemme motivoituneita ja sitoutuneita panostamaan.

PERIAATE: BTB Transformers haluaa toiminnallaan tukea sukupuolten tasaarvon ja eriarvoisuuden vähentämisen

PERIAATE: BTB Transformers haluaa toiminnallaan edistää uusiutuvan energian käyttöä ja mahdollistaa sen myös sidosryhmille

PERIAATE: Työturvallisuus ja työhyvinvointi on osana liiketoimintaamme niin omassa organisaatiossa kuin yhteistyökumppani-suhteissammekin


PERIAATE: BTB Transformers edistää vastuullista kuluttamista ja kestävän kehityksen tiedostamista omassa ja yhteistyökumppanien organisaatioissa


PERIAATE: BTB Transformers vähentää negatiivista ilmastovaikutusta omilla  tietoisilla valinnoillaan


VASTUULLISUUS OSANA STRATEGIOITA

Strategia 1: Johtamisen ja johtamis-järjestelmien kehitys
Gender Equality, Affordable and Clean Energy, Decent Work and Economic Growth, Reduced Inequalities, Climate Action

Strategia 2: Asiakaskeskeisyys
Industry, Innovation and Infrastructure, Reduced Inequalities, Responsible Consumption and Production

Strategia 3: Toimittajakehitys
Decent Work and Economic Growth, Responsible Consumption and Production

ANNAMME MIELELLÄMME LISÄÄTIETOA TYÖSTÄMME KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDESTÄ!

Ottakaa yhteys Mirella Enlund

Puh: +358 50 534 5796
Email: mirella.enlund@btbtransformers.com

Raportin ladattavat versiot PDF muodossa